วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางดุษณีย์ เหลี่ยมพันธุ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
email :

นายนิพนธ์ ณ จันตา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
email :

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
(๒) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
(๓) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(๔) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๕) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
(๖) เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้
(๗) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
(๘) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๙) การประเมินผลการเรียนรู้
(๑) สามารถนำประมวลรายวิชามาจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค
(๒) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกีบวัยของผู้เรียน
(๓) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
(๔) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

สาระการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง   โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้

1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2.การศึกษาตามอัธยาศัย
   โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
   ซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
   ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ